Softver za Visoko školske ustanove

SOFTVER ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Firma „Lav kompjuteri“ d.o.o. Šabac poseduje u svom vlasništvu razvijen softver za upravljanje poslovanjem visokoškolskih ustanova u svim segmentima. Softver obuhvata dve celine u poslovanju koje su međusobno povezane i to:

 1. Računovodstvo sa kadrovskom evidencijom i obračunom zarada
  • Računovodstvo ispunjava sve standarde RSS 33. Izveštaji su prilagođeni specifičnostima poslovanja i razvrstavanju prihoda tekuće školske godine na ostvarene do 31.12. i rezervisane buduće za tekuću školsku godinu, ukoliko je odobreno plaćanje školarine na više rata (primer: 9 rata – prva u oktobru 2018. godine, a poslednja u junu 2019. godine). Izvršavanjem svih knjigovodstvenih promena bilansi se automatski kreiraju u željenom formatu .DOCX, .XLSX, .PDF, .XML, .HTML. Baza podataka kao skladište koja se koristi je besplatna u komercijalnom poslovanju i nije podložna licenciranju.
  • Kadrovska evidencija je poslovanje vezano za matične knjige radnika i potrebne podatke o zaposlenim zakonom propisane. Obrasci, rešenja i ugovori su kreirani na osnovu Zakona o radu i poslovne politike privrednog subjekta. Delovi kadrovske evidencije i softvera dokument menadžmenta su prilagođeni potrebama akreditacije i reakreditacije.
  • Obračun zarada je rešen u svim segmentima poslovanja i to: obračun redovnih zarada, porodiljsko odsustvo, penzionera, bolovanja preko 30 dana, autorski honorari, obračun putnih troškova, zakupa (16 vrsta obračuna povezanih sa karticama Halcom, FX-Client, Office Banking, Raiffeisen banka). Kontiranje u finansijsko knjigovodstvo je automatizovano.
 2. Akreditovane studijske grupe koje se sastoje od više modula međusobno povezanih kroz poslovanje studentske službe, rada katedri i biblioteke sa skriptarnicom.
  • Modul „Šifarnici“ čini bazu podataka zaposlenih, studenata, studijskih centara (ako ih ima više), kao i država (ukoliko ima studenata iz inostranstva). Podaci su sveobuhvatni i obezbeđuju kompletne evidencije do nivoa automatskog štampanja diploma i dodatak diplomi (supplement) na srpskom i engleskom jeziku uvažavajući pravila štampanja ćiriličnog i latiničnog pisma.
  • Modul „Upis/studijski programi“ obezbeđuje podatke o svim akreditovanim studijskim programima i planovima studijskih programa po godinama. U ovom modulu, unose se i obrađuju podaci o upisu studenata i prijemnim rokovima koji su povezani automatski sa već izrađenim šablonima ŠV obrazaca i template osnovnih ugovora. koje je visokoškolska ustanova propisala. Modul vrši upis kandidata koji su ispunili uslov i rangira ih po svim kriterijumima koje zahteva KAPK odnosno po novom NAT. To znači da su sve statistike u propisanim tabelama akreditacije dostupne u svakom momentu. Dodela broja indeksa se automatski generiše i povezana je sa JMBG studenta.
  • Modul „Ispiti/ocene“. Ovaj modul prati celokupno školovanje studenta sa svim njegovim predispitnim obavezama. Kao nusprodukt formira se automatski elektronski indeks i kompletan dosije. Dostupni su svi neophodni podaci o njegovom školovanju (datum upisa, upis sledeće školske godine, polaganje ispita sa evidencijom izlazaka na svaki pojedinačni ispit kod kog profesora je polagao i kad). Ukoliko postoje preduslovi, obezbeđeni računari u učionicama i mestima gde se polaže ispit, rešen je i halo efekat (profesori sa RFID-ovim karticama imaju uvid svih studenata koji polažu ispit, njihovog ocenjivanja bez mogućnosti uvida u ocene drugih profesora). Osim ovih podataka, u ovom modulu se obrađuju i podaci o ispitnim rokovima sa automatskim formiranjem ispitnih prijava, u kojima se popunjavaju neophodni podaci od strane nadležnih profesora i studentske službe. Postoji mogućnost i prijavljivanja putem RFID-ovih kartica za Web portal preko koga profesori direktno u bazu upisuju ocene. Ovim je značajno umanjena mogućnost „hakerskog upada“ sa strane, jer su svi serveri i baze u sedištu korisnika (visokoškolska ustanova).
  • Modul „Uverenje/diplomski radovi“. Ovaj modul obezbeđuje studentima automatsko štampanje uverenja na njihov zahtev o položenim ispitima, kao i druge vrste uverenja potrebne za regulisanje studentskih obaveza. Svakom studentu po završetku studija obezbeđen je uvid u kompletan dosije kao i automatsko štampanje diploma i pripadajućih dodataka diplomi (supplement). Modul sadrži i elektronsku evidenciju matičnih podataka studenta i to kako aktivnih tako i studenata koji su diplomirali. Matične knjige se automatski ažuriraju na osnovu podataka koji se unose kroz redovne procedure aktivnosti studenata.
  • Modul „Statistika“. Modul obrađuje statističke podatke neophodne za kontrolu ukupnog rada koje je potrebno menadžmentu, a to su: Uvid u tekuće poslovanje i ispunjenost uslova neophodnih za akreditaciju ustanove i akreditaciju studijskih programa. Statistika je višeslojna i urađena je prema propisima akreditacione komisije, ali i prema praktičnim zahtevima, koje je naša firma uradila za potrebe nekih visokoškolskih ustanova. Postoji statistika o polaganju ispita, izlaznost studenata, procentu uspešnosti polaganja i ocenama na nivou ispitnog roka, studijskog programa, kao i profesora.
  • Modul „Skriptarnica“. Modul obrađuje podatke o stanju literature neophodne studentima i profesorima. Evidencije se vode automatski što podrazumeva i ko ima pravo na zaduženje literature. Ukoliko je student ispunio finansijske obaveze stiče pravo na literaturu (knjige, skripte). S obzirom na to da aplikacija koristi jedinstveni šifarnik sama pretraga studenata i literature koju su zadužili bitno je olakšana.
  • Modul „Biblioteka“. Kroz ovaj modul se evidentira ukupan fond biblioteke sa svim neophodnim pretragama za lakše pronalaženje željene literature. Modul obezbeđuje evidenciju zaduženja i razduženja studenata ili zaposlenih sa knjigama, kao i vreme zadržavanja literature.

Svi moduli zavisno od svoje funkcije i namene su direktno ili indirektno povezani sa finansijskim knjigovodstvom. Ako je u finansijskom knjigovodstvu definisano da student ne može kasniti više od dve ili tri rate sistem će blokirati studentu overu semestra, izlazak na ispitni rok, podizanje neophodne stručne literature ili odbranu diplomskog rada. Dakle, ne postoji privremeni budžet studenta u finansijskom knjigovodstvu već direktno automatsko knjiženje izvoda i razvrstavanje po kontima. Parametrizacija svih modula je fleksibilna i podešavanje vrši odgovorno lice u visokoškolskoj ustanovi (šef studentske službe, sistem administrator ili odgovorno lice određeno na osnovu sistematizacije radnih mesta). Postoji mogućnost ugovaranja projektne dokumentacije sa izvornim kodom i „know-how“. Baza kao skladište podataka je HyperFile, a softver je programiran u WINDEV, WEBDEV i WINDEV Mobile alatu.