Хелиа за епархије и црквене општине

Фирма „Лав компјутери” доо Шабац се бави производњом софтвера за привреду и остале делатности дуже од 30 година. Од 2010. године развијан је софтвер за пословање епархија, намесништава и црквених општина. Софтвер је у потпуности аутоматизован и повезан у свим сегментима и то: главна књига, благајна динарска и девизна, робно-материјално књиговодство, фактурисање услуга, закупа, задужења и раздужења ЦО (црквених општина), праћење фондова, као и аналитичко праћење свих видова трансакција, трошкова по местима настанка и прихода. Основна средства су разврстана по аналитици сваке ЦО, манастира и Епархије у целини. Могуће је пратити реализацију трезорског рачуна и повраћаја ПДВ-а. Урађени су извештаји по разним основама за интерне потребе и потребе Патријаршије. Завршни рачун, закључни лист и буџет за наредну годину се аутоматски штампају. Сви извештаји су на ћирилици. Све пословне промене се аутоматски архивирају у бази података и повезане су са екстерним безбедносним уређајима (преносиви хард диск). Изводи из банке се аутоматски учитавају и књиже на одређена конта, прописана законом за остале привредне субјекте и црквене заједнице. Урађено је више од 1000 апликативних решења.

Дневник новчаних средстава - Пример модула Извештаји

Црквене општине и манастири могу да користе посебан софтвер  намењен за њихово пословање под називом Дневник новчаних средстава или Дневник благајне.

Дневник новчаних средстава – Партија примања

Дневник новчаних средстава  или Дневник благајне је разврстан на партије и позиције Примања и Издавања. Софтвер је потпуно аутоматизован, на пример: код партије Издавања аутоматски се књижи Обрачуната ненаплаћена такса, а када се наплати прелази у Наплаћену таксу. Урађени су извештаји за: Књиге парохијала, Добровољни прилози, Донације, Дотације и Помоћи, Инвентара, Венчаних, Крштених, Умрлих, и остале потребне књиге. Закључни лист, Биланси и Буџет се аутоматски израђују и штампају (субсинтетички и аналитички).

Дневник новчаних средстава – Партија издавања

Укупан број партија Издавања је пет: лични, материјални, изградња и инвестиције, издавања и непредвиђени расходи, а укупан број позиција у партијама издавања је 41 (четрдесет један).

Eлектронски Деловодник

Као трећи посебан софтвер урађен је електронски Деловодник. Он се може користити као електронски деловодни протокол Епархије, али и осталих црквених јединица (архијерејских намесништава, црквених општна, манастира, црквеног суда и сл.). Деловодник је подешен као вишекориснички систем и према приступној лозинки учесници имају адекватне привилегије. Сâм деловодник и сви документи који су унети у њега, могу се штампати у папирном облику и чувати у за то намењеним регистраторима.

Повезивање удаљених рачунара може се извршити преко VPN конекције и заштићених протокола. Епархија може на крају године да преузме све податке из ЦО на свој архивски сервер. Такође, ако се изврши умрежавање преко VPN конекције, сваки намесник може да изврши увид у рад црквене општине из свог делокруга надзора и да одмах помогне у решавању потенцијалних проблема пословања.