Helia edukacija

Program za online nastavu i upravljanje poslovanjem visokoškolskih ustanova u svim segmentima

Lav kompjuteri d.o.o. Šabac poseduje u svom vlasništvu razvijen softver za upravljanje poslovanjem visokoškolskih ustanova u svim segmentima.

Softver obuhvata dve celine u poslovanju koje su međusobno povezane i to:

  1. Računovodstvo sa kadrovskom evidencijom i obračunom zarada
  2. Akreditovane studijske grupe koje se sastoje od više modula međusobno povezanih kroz poslovanje studentske službe, rada katedri i biblioteke sa skriptarnicom
Пусти видео запис

Modul Šifarnici

Čini bazu podataka zaposlenih, studenata, studijskih centara (ako ih ima više), kao i država (ukoliko ima studenata iz inostranstva). Podaci su sveobuhvatni i obezbeđuju kompletne evidencije do nivoa automatskog štampanja diploma i dodatak diplomi (supplement) na srpskom i engleskom jeziku.

Пусти видео запис

Modul Studijski programi

Obezbeđuje podatke o svim akreditovanim studijskim programima i planovima studijskih programa po godinama. U ovom modulu, unose se i obrađuju podaci o upisu studenata i prijemnim rokovima koji su povezani automatski sa već izrađenim šablonima ŠV obrazaca i template osnovnih ugovora koje je visokoškolska ustanova propisala.

Пусти видео запис

Modul Ispiti/Ocene

Ovaj modul prati celokupno školovanje studenta sa svim njegovim predispitnim obavezama. Kao nusprodukt formira se automatski elektronski indeks i kompletan dosije. Dostupni su svi neophodni podaci o njegovom školovanju (datum upisa, upis sledeće školske godine, polaganje ispita sa evidencijom izlazaka na svaki pojedinačni ispit kod kog profesora je polagao i kad).

Пусти видео запис

Modul Uverenje/diplomski radovi

Ovaj modul obezbeđuje studentima automatsko štampanje uverenja na njihov zahtev o položenim ispitima, kao i druge vrste uverenja potrebne za regulisanje studentskih obaveza. Svakom studentu po završetku studija obezbeđen je uvid u kompletan dosije kao i automatsko štampanje diploma i pripadajućih dodataka diplomi (supplement). Modul sadrži i elektronsku evidenciju matičnih podataka studenta i to kako aktivnih tako i studenata koji su diplomirali.

Modul Statistika

Modul obrađuje statističke podatke neophodne za kontrolu ukupnog rada koje je potrebno menadžmentu, a to su: Uvid u tekuće poslovanje i ispunjenost uslova neophodnih za akreditaciju ustanove i akreditaciju studijskih programa. Statistika je višeslojna i urađena je prema propisima akreditacione komisije, ali i prema praktičnim zahtevima, koje je naša firma uradila za potrebe nekih visokoškolskih ustanova. Postoji statistika o polaganju ispita, izlaznost studenata, procentu uspešnosti polaganja i ocenama na nivou ispitnog roka, studijskog programa, kao i profesora.

Modul Skriptarnica

Modul obrađuje podatke o stanju literature neophodne studentima i profesorima. Evidencije se vode automatski što podrazumeva i ko ima pravo na zaduženje literature. Ukoliko je student ispunio finansijske obaveze stiče pravo na literaturu (knjige, skripte). S obzirom na to da aplikacija koristi jedinstveni šifarnik sama pretraga studenata i literature koju su zadužili bitno je olakšana.

Modul Biblioteka

Kroz ovaj modul se evidentira ukupan fond biblioteke sa svim neophodnim pretragama za lakše pronalaženje željene literature. Modul obezbeđuje evidenciju zaduženja i razduženja studenata ili zaposlenih sa knjigama, kao i vreme zadržavanja literature.

Svi moduli zavisno od svoje funkcije i namene su direktno ili indirektno povezani sa finansijskim knjigovodstvom. Ako je u finansijskom knjigovodstvu definisano da student ne može kasniti više od dve ili tri rate sistem će blokirati studentu overu semestra, izlazak na ispitni rok, podizanje neophodne stručne literature ili odbranu diplomskog rada. Dakle, ne postoji privremeni budžet studenta u finansijskom knjigovodstvu već direktno automatsko knjiženje izvoda i razvrstavanje po kontima.

Parametrizacija svih modula je fleksibilna i podešavanje vrši odgovorno lice u visokoškolskoj ustanovi (šef studentske službe, sistem administrator ili odgovorno lice određeno na osnovu sistematizacije radnih mesta).

Postoji mogućnost ugovaranja projektne dokumentacije sa izvornim kodom i „know-how“.

Online predavanje